123cargo Berza transporta

Česta pitanja

O elektronskim berzama transporta
Šta je elektronska berza transporta?

To je informatički program koji se nalazi na Internetu. Glavni domen aplikacije je transport robe. Za razliku od železničkog, rečnog, morskog, vazdušnog i putničkog, drumski saobraćaj ima najveći broj operatera zahvaljujući lakom pristupu ovom zanimanju.

Kako funkcioniše berza transporta?

Kompanija koja ima robu za transportovanje objavljuje opis robe i maršutu. To je Zahtev za transport. Zahtev za transport razmatraju transporteri koji traže robu za transportovanje. Zainteresovani transporter kontaktira vlasnika oglasa i pravi mu ponudu za transport u 123cargo-u, može i obrnuto: transporter objavi raspoloživi kamion kao i ponudu za transport kako bi je razmatrali oni koji imaju robu za transportovanje. Berza transporta je mesto gde se “susreću ponuda i tražnja”.

Kakve razlike postoje između različizih berzi transporta?

Glavna razlika među berzama je geografska zona u kojoj rade koristeći maršute roba objavljenih radi njihovog transportovanja: po tom kriterijumu postoje nacionalne, regionalne ili međunarodne berze.
Drugu  razliku predstavlja likvidnost koju berza nudi. Likvidnošću se smatra ukupni broj zahteva za transport objavljenih u datom trenutku.
Ostale razlike: ukoliko je pristup berzi transporta besplatan ili u protiv-vrednosti, jezici na kojima se može koristiti, lakoća sa kojom se može koristiti i drugo.

 

Prednosti i rizici berzi transporta
Kome je potrebna berza transporta?

Kompanijama za ekspediciju berza transporta potrebna je za povećanje liste transportera sa kojima sarađuje i kako bi pronašla najpoviljnije ponude za transport na sopstveni zahtev. Tekuća aktivnost ekspeditera pojednostavljena je postavljanjem zahteva na berzu transporta pošto više nisu u obavezi da oni sami telefoniraju transporterima kako bi pronašli raspoložive kamione. Sa aspekta berze transporta ekspediteri su postatori (postavljači).
Drugu kategoriju klijenata berze transporta čine transporteri. Oni traže robu onda kada imaju slobodne kamione koje nisu zauzeli njihovi uobičajeni klijenti. Berza transporta ih imenuje transporterima konsultantima – klijenata transporta postavljenih od strane ekspeditera.
Treću kategoriju klijenata čine komercijanti (trgovci) i proizvođači dobara sa ograničenim potrebama za transportom, koji odlučuju da ih reše oni sami, umesto da se obrate kompanijama za ekspediciju. Mnoge berze transporta ne dozvoljavaju pristup ovoj kategoriji klijenata kako bi zaštitili kompanije za ekspediciju. Ali ne i 123cargo iz veoma jasnih razloga.

pronašla

Koja je glavna prednost berze transporta?

Za ekspeditere, trgovce i proizvođače glavna prednost berze transporta je pristup velikom broju transportera sa minimalnim troškovima komuniciranja. Postavljanje robe za transportovanje koju razmatra u narednim trenucima, da pretpostavimo, 500 transportera, ekvivalentno je u odsustvu usluga berze, broju  od 500 telefonskih poziva izvršenih u cilju pronalaženja jednog raspoloživog kamiona.
Za transportere, berza transporta nudi mogućnost velikog broja mogućih klijenata.

Koji je glavni rizik berze transporta?

Glavni rizik bilo koje transakcije sklopljene na distanci, putem elektronskih sredstava, ostaje nesigurnost vezana za partnera. Rizik može biti držan pod kontrolom kako od strane berze transporta, tako i od strane njenih korisnika.
Berza transporta, ovde se striktno odnosimo na 123cargo, sebi je kao glavni zadatak postavila nuđenje Sigurnog Tržišta Transporta (engl.Safe Market Place, SMP), proveru kompanija pri njihovom upisu, stavljanje na uvid bilansa, brzo eliminisanje iz aplikacije onih koji bi mogli da budu rizični za druge korisnike.
Korisnici, sa svoje strane pak treba da se zaštite od potpisivanja transakcija sa neodgovarajućim partnerima, pridržavajući se bezbednih procedura kompanije inplementacijom tih procedura ukoliko one ne postoje i ne u poslednjem redu poštovanjem preporuka 123cargo u vezi sigurnosti transakcija.

 

123cargo, Berza Transporta i Teleroute
Šta je Berza Transporta?

Berza Transporta je naziv 123cargo za korisnike u Rumuniji.

Zašto je potrebno da ista berza ima dva imena?

Berza Transporta je originalni naziv i lansiran je 2001. u Rumuniji. 123cargo je pojednostavljena berza transporta lansirana 2013. godine.
Ogroman broj korisnika iz Rumunije prinudili su nas da u Berzi transporta razvijamo srodne usluge koje imaju mali značaj u vašoj zemlji sve dok broj korisnika dovoljno ne poraste.
Ali, 123cargo nudi paket osnovnih usluga kao i  Brza Transporta.

Koja je veza između 123cargo i Berze Transporta?

Veza je totalna. Roba za transportovanje, raspoloživi kamioni, to su zajedničke liste između 2 interfejsa iste aplikacije.
Ta 2 interfejsa iste informatičke aplikacije rade na istoj bazi podataka.

Šta je Teleroute?

Teleroute je jedna od berzi transporta evropskog nivoa koja se kao i Berza Transporta nalazi u vlasništvu izdavačke grupe Transport Services. Budući da je data situacija nekonkurentnosti između 2 berze transporta, 2008. godine posle preuzimanja Berze Transporta od strane TS-a, doneta je odluka razmene likvidnosti (robe za transportovanje) u realnom vremenu između Teleroute-a i Berze Transporta.

 

Kompanije i korisnici 123cargo
Kako mogu da upišem kompaniju u 123cargo?

Koristeći komandu Upis kompanije. Upis se vrši u 1-2-3-koraka kroz koje treba da dostavite podatke o kompaniji i vaše podatke.

Mogu li da se upišem i u 123cargo i u Berzu Transporta?

Nije moguće. I više od toga: kompanije koje nisu rezidentne (nemaju boravak) u Rumuniji mogu se registrovati u 123cargo, dok se rumunske kompanije mogu registrovati u Berzi Transporta.

Koliko korisnika mogu definisati za moju kompaniju u okviru jedne pretplate?

Koliko god korisnika želite, svi su uvršćeni u pretplatu kompanije.

Kada moja kompanija plaća pretplatu kod 123cargo?

Pretplata kod 123cargo je usluga koja se unapred plaća. Plaćanje se vrši na osnovu jednog predračuna koji sami razdužujete od 123cargo. Fiskalni račun izdaje se na dan inkasiranja.

Koja je razlika između jednog korisnika i jednog računa 123cargo?

Nema nikakve razlike.

Kako mogu definisati novog korisnika?

Pomoću komandi  Moj račun -> Profil Kompanije -> Dodaj lice za kontakt

 

Profil kompanije u 123cargo
Kako menjam adresu mail-a?

Moj račun -> Podaci za ulogovanje

Koga da navedem kao lice za kontakt u kompaniji?

Trebalo bi da registrujete sve one koji koriste 123cargo. Koliko god date više podataka o tim osobama, toliko će lakše biti za vaše partnere da vas kontaktiraju.
Kod srednjih i velikih kompanija, obično plaćanje transportera ne vrše ekspediteri koji koriste 123cargo. Ako budete dali pristup do te osobe preko 123cargo-a, registrujući ga kao lice za kontakt čak i ako ne koristi aplikaciju, vaši prtneri će to ceniti.

Šta znači “funkcija” koju ima lice za kontakt?

To je dopuna na opis “pozicije”. U kancelariji može biti više zaposlenih sa istom pozicijom ali različitim funkcijama. Na primer: jedan se bavi unutrašnjim transportom (funkcija=unutrašnji transport), drugi se bavi onim međunarodnim, a treći grupacijama. Ukoliko navedete ove činjenice poboljšavate pristupačnost kompanije.

Koja je razlika između telefona lokacije i telefona lica za kontakt?

Telefoni lokacije (fiksni, mobilni itd.) zajednički su za sva lica na lokaciji. Personalni telefoni su samo za kontaktiranje određenog lica.

 

Pretplata 123cargo
Kako plaćam pretplatu kompanije?

Postoje 2 vrste pretplate u 123cargo (6 meseci ili 1 godina) u koju je uključen pristup svih korisnika kompanije. Pretplata 123cargo je pri pejd usluga (avansno). Preuzmite predračun iz aplikacije. Tamo imate sve potrebne detalje za plaćanje. Pretplata je aktivirana na dan inkasiranja i istog dana izdat je elektronski fiskalni račun.
Ukoliko već postoji tekuća pretplata, novo pribavljena pretplata postaće aktivna na kraju tekuće pretplate.

 

Suspenzije u 123cargo
Iz kojih razloga prisup može biti restriktivan u 123cargo?

Za prevaru, ponovljeno nepoštovanje uslova korišćenja, ili u slučaju kada kompanija predstavlja povišeni komercijalni rizik za ostale korisnike.

 

Incidenti plaćanja
Koji je cilj liste incidenata plaćanja?

Ova lista je interna lista 123cargo za upozoravanje korisnika. Upozorava o poteškoćama oko inkasiranja prijavljenih od strane korisnika. Prijave incidenata plaćanja treba podržati sa standardnom dokumentacijom: ugovor o transportu, pismo CMR i račun. Prijave o incidentima plaćanja sačinjavaju se na sopstvenu odgovormost deklaranata sa ciljem upozoravanje ostalih korisnika. To je dobrovoljni doprinos jednom Sigurnijem Tržištu Transporta  (SMP, engl).

Koja je razlika između kašnjenja plaćanja i incidenta plaćanja?

Kašnjenje plaćanja je prekoračenje dospeća plaćanja manje od 60 dana. Nakon 60 dana kašnjenje postaje incident.

Zašto 60 dana pravi razliku između kašnjenja i incidenta?

Pošto društva za prikupljanja potraživanja smatraju da je 60 dana kašnjenja rok posle koga mogu pristupiti prikupljanju.

Kroz koje korake prolazi prijava incidenta plaćanja u 123cargo?

Prvi korak pravi korisnik koji prijavljuje. On prijavljuje i dokumentuje incident sa ugovorom ili porudžbinom transporta pismom CMR i sa računom. Drugi korak čini administracija 123cargo koja proverava da li dokumentacija potvrđuje sačinjenu prijavu. Treći korak pravi prijavljena kompanija koju je administracija 123cargo obavestila o incidentu. U vremenu od 8 dana u kome incident još nije objavljen, prijavljena kompanija može protestvovati protiv stave deklaranta ili može zaključiti incident plaćanjem računa. Ukoliko pak prijavljena kompanija uopšte ne reaguje, incident se objavljuje a njegovo objavljivanje ugroziće istorijat korisnika 123cargo.

Počev od kog trenutka mogu prijaviti incident plaćanja?

Prijavljivanje incidenta može se vršiti počev od 2. dana po isteku roka dospeća potraživanja.

 

Incidenti transporta
Šta je incident transporta?

Incident transporta je okolnost koja je u suprotnosti sa ugovorom ili dobrom praksom, a koju izaziva transporter.

Koji dokumenti su potrebni za prijavljivanje incidenta transporta?

Minimalna dokumentacija je ugovor o transportu. Na žalost, teško je da dokumentuješ neki incident u transportu,  tako da je bilo koji dokument koji može da podrži prijavu uzet u obzir.

 

Kako da procenim partnere sa 123cargo
Šta je bodovanje 123cargo?

Predstavlja sistem za merenje aktivnosti korisnika svake kompanije pretplaćene na berzu transporta. Na lestvici od 0 do 10, nula predstavlja minimalnu performansu a deset onu maksimalnu. Bilans svake kompanije stavlja se u odnos sa maksimalnim bilansom registrovanim u 123cargo. Bilans je prikazan vizuelno sa zvezdicama: nula zvezdica za izostanak bilo kakve aktivnosti, četiri zvezdice za maksimalnu aktivnost. Ukoliko ne postoji dovoljna aktivnost za proračun bilansa, zvezdice se zamenjuju sa sintagmom N/A. Zvezdice su eventualno propraćene sa uzlaznim ili silaznim strelicama ukazujući na skorašnju evoluciju bilansa. Bilans je sačinjen od 5 različitih bilansa. Bilans se svakodnevno ponovo obračunava za sve upisane kompanije, starije o mesec dana.

Šta predstavlja svaki bilans iz skoringa?

Aktivnost ekspeditera: meri intenzitet aktivnosti ekspeditera kompanije: postavljanje roba i konsultovanje kamiona. Nula zvezdica označava veoma slabu aktivnost ekspeditera, četiri zvezdice znače maksimalnu aktivnost.
Aktivnost transportera: procenjuje konsultovanje (razmatranje) roba i objave kamiona.
Poverenje kao klijent: bilans računa srednji broj dana kašnjenja po postavljenoj robi. Četiri zvezdice za kompaniju koja poštuje datum dospeća, nula  zvezdica za one koji kasne u plaćanju. Bilans se računa samo po incidentima kašnjenja ili plaćanja koje u odnos stavljaju korisnici 123cargo/Berza Transporta. Sintagma N/A predstavlja premalu aktivnost ekspedicije za proračun bilansa.
Poverenje kao transporter: bilans je umanjen od strane incidenata transporta objavljenih protiv kompanije. Sintagma N/A znači premalu aktivnost kao transportera da ovaj skor bude računat.
Korišćenje 123cargo: veliki bilans dobijen je iz aktivnosti koju podržava 123cargo, od strane korisnika kompanije i iz sačinjavanja određenog, što kompletnijeg profila kompanije.

Kako proveravam da li neka kompanija ima istorijat u incidentima plaćanja?

Traži kompaniju po nazivu ili broju PDV-a u polju Direktorat kompanija. Takođe po istim kriterijumima možeš tražiti u polju Incidenti plaćanja.

Zašto bi elementi trebalo da vode računa ispitujući fajl određenog člana 123cargo/BerzaTransporta?

Preporučujemo da posvetite pažnju skoringu (bodovanju) 123cargo, potom datumu registracije na berzi, godini osnivanja kompanije i posedovanju licenci za transport i ekspediciju.

 

Mere sigurnosti prilikom korišćenja neke berze transporta
Imam sumnju u telefonskog sagovornika koji nudi da mi transportuje robu. Kako mogu izvršiti neke provere?

Kada vas nazovu i ponudi vam se transport robe a ne poznajete sagovornika, bilo bi dobro da pratite sledeće preporuke:
Prvo, izdvojite vreme da bi zapisali ime sagovornika, njegov broj telefona i naziv kompanije u ime koje se vrši davanje ponude. Ovo radite iz razloga što vam preporučujemo da proverite podatke u profilu kompanije. Obavezno pronađite ime i telefon u podacima registrovanim u profile kompanije. Ukoliko ih ne pronađete, zaboravite na ponudu koju vam predlaže. Moguće je da će pokušati da vam ukrade robu kamionom sa lažnim registarskim brojem. To je najveći rizik sa kojim se suočavate prilikom zaključivanja dogovora na distanci.
Dodatne mere sigurnosti čak i ako pronađete podatke sagovornika u profilu kompanije: jedna normalna kompanija treba da ima i faks. Ako imaju i internet sajt sigurno imaju i server mejla; bez faksa i sa mejl business adresom tipa yahoo/gmail, to su okolnosti u kojima vaša pažnja treba da se poveća. Takođe, kada dobijete potvrdu porudžbine preko mejla ili faksa, proverite da li se podudaraju sa podacima iz profila kompanije.
U svakom slučaju ne prihvatajte ponudu za transport bez ovih provera.

Spremam se da potvrdim porudžbinu za transport. Kako mogu izbeći da radim za klijenta koji nije dostojan poverenja?

U prvom redu proverite scoring (bodovanje) ili 123cargo, posebno rezultat Poverenje kao klijent. Ako kompanija nema četiri zvezdice moguće je da je imala reklamacije o incidentima plaćanja.
Potom proverite kompaniju koja dostavlja ugovor o transport, da li je ona ista kao ona koja je postavila robu. Ako potvrdite ugovor u korist druge kompanije preuzimate rizik jednog mogućeg budućeg kašnjenja u plaćanju.
I ne kao poslednje: pročitajte pažljivo celokupan ugovor o transport kako bi izbegli iznenađenja ili štetne odredbe.

 

Postavljanje i traženje robe
Koje je značenje rubrike “za vreme”?

Prilikom postavljanja nekog tovara to znači koliko dana nakon inicijalnog datuma utovara ostaje važeći utovar i oglas u 123cargo, ukoliko nije obrisan od strane vlasnika.

Šta znači “pod” izmeren u linearnim metrima?

To je da bi se prociziralo koliko metara dužine poda zauzima roba u kamionu sa podom standardne širine. To je opciona informacija koju obično koriste transporteri prilikom sačinjavanja grupaže (grupisanja) robe.

Šta znači “zahtevam transport u grupaži”?

Vlasnik oglasa robe treba da označi “checkbox” prilikom oglašavanja robe da bi signalizirao da očekuje ponudu za grupaž (LTL) i ne namerava da iznajmi celokupni kamion (FTL).

Čemu služi rubrika “NEOBJAVLJENI KOMENTARI”?

Ima informacija na raspolaganju postavljača, opcionih, nikada objavljenih.

Šta znači “Moje maršrute robe” u 123cargo?

Postavljači robe mogu registrovati kao šablonske sadržaje oglasa da bi ih naknadno brzo vratili na njihovo mesto. Ovi šabloni se zadržavaju kod objavljivanja robe komandom Sačuvaj.

Šta znači dugme PROŠIRI PRETRAGU?

123cargo rekonstruiše listu odgovora kod tekućeg pretraživanja smatrajući dozvoljenom povećanu dislociranost.

Šta znači checkbox “Automatsko ponovno osvežavanje”?

Koristeći tehnologiju “push”, konsultant prima nove odgovore u skladu sa tekućom pretragom, postavljene posle formulisanja pretrage i bez ponavljanja pretrage

Koje odgovore daje 123cargo na pretragu sa jednom od rubrika nekompletni “Utovar” ili “Istovar”?

Kada rubrika Istovar nije kompletirana, videćete sve robe koje važe u lokalitetu rubrike Utovar”. I obrnuto.

Kako funkcionišše pretraga robe u različitim režimima grupaže?

Kada je odabran režim FTL, 123cargo odabira robe koje se svrstavaju između 50% i 100% od vrednosti navedene u pretrazi. Kada se koristi LTL vrednosti navedene u pretrazi tumače se kao maksimalne vrednosti, osim tonaže koja može biti izražena kao minimalna – maksimalna.

 

Postavljanje i pretraga kamiona
Koje su rubrike obavezne kod postavljanja kamiona?

One obeležene sa zvezdicom crvene boje.

Zašto nisu navedene alternativne destinacije kod postavljanja kamiona?

Da bi se olakšalo postavljanje jednog slobodnog kamiona da utovari za više destinacija.

Šta znači FTL i LTL?

FTL, skraćenica na engleskom FULL TRUCK LOAD: kamion kompletan. LTL,  od  LESS TRUCK LOAD: kamion grupisan.

Kako funkcioniše pretraga kamiona sa različitim režimima grupaže?

Sa odabranim FTL, 123 cargo izlistava postavke kamiona svrstane između 80% i 170% od vrednosti specificirane kod pretrage. Sa odabranim LTL, vrednosti filtriranja korišćene su kao minimalne vrednosti.

 

Direktorat kompanija
Šta mogu tražiti u direktoratu kompanija?

Kompletne ili parcijalne nazive za: ime osoba, u rubrici  profil kompanije. Takođe se mogu tražiti brojevi telefona, ali formulišući pretragu sa pozivnim brojem države. Pokušajte da tražite sopstvene brojeve telefona.

This website uses cookies. By continuing to navigate on this site, you express your agreement upon the cookie usage policy.

See more details.

T
U
T
O
R
I
A
L
S
123cargo load search