Гаранция за транспортна фактура

Обобщение на описанието на услугата

Гаранция за услугата събиране на транспортна фактура. РЕЗЮМЕ

Описание на услугата

Услугата e предоставена от 123cargo/BursaTransport, дъщерна компания Alpega, в сътрудничество с COFACE Белгия. Сътрудничеството е установено посредством сключен договор между групата Alpega и неговите дъщерни компании, c COFACE Белгия, в качеството си на партньор в областта на застраховките.

Услугата цели гарантирането за Вас на инкасирането на равностойността на транспортната услугата. В случай на неинкасиране при падежа на Вашата транспортна фактура, гарантирането на инкасирането се осъществява на два отделни етапа:

 1. 1. Просрочие
 2.  

1. Посредством декларирания платежен инцидент срещу вашия клиент. Разходите по декларирането на платежния инцидент са включени в разходите за услугата за гарантиране на инкасирането на транспортната фактура. На този етап застрахователят COFACE не допринася за възстановяването на транспортната фактура.

Ако декларирането на платежния инцидент остава без никакъв ефект и не сте възстановили равностойността на фактурата, тогава услугата за гарантиране нa транспортната фактура влиза във втория етап:

 1. 2. Файл COFACE
 2.  

2. Откриване посредством 123cargo/BursaTransport нa досие в застрахователната компания COFACE Белгия, с цел обезщетяване.

Подобно на другите услуги 123cargo/BursaTransport, гарантирането на инкасирането на транспортната фактура e предплатена услуга.

 

Пример:

Как услугата работи от следните перспективи:

Днес 6 юни закупувате гаранцията, отивате да товарите, утре разтоварвате и след това фактурирате с 30 дневен срок за плащане

зареждане
разтоварване
фактуриране с 30 дни срок за плащане
падеж

Не сте ли получили сумата по взаимно съгласие?

извлечение за инцидент за плащане

Не сте ли събрали никакви суми по инциденти за плащане?

подавате иск за обезщетение
събирате гарантираната сума

 

Максималните времеви срокове в услугата за гарантиране нa транспортната фактура

 • Ден 0: Дата, на която превозвачът изпълнител договаря услугата за гарантиране на инкасирането. Договарянето на услугата трябва да бъде направено преди натоварването
 • Ден 10: предел за разтоварване на транспортираната стока
 • Ден 40 или 30 дни от датата на разтоварването: пределна дата за фактуриране на транспортната услуга
 • Ден 130 или 90 дни от датата на фактурирането: крайна дата за падеж на фактурата
 • Ден 150 или 20 дни от датата на падежа: датата на декларирането на платежния инцидент
 • Ден 180 или 140 дни от датата на фактурирането: пределна дата за откриване на досие за обезщетение
 • Времето за обработка на гаранционния файл е минимум 5 месеца

Важна бележка: при положение, че клиентът влиза в несъстоятелност, превозвачът изпълнител има 10 дни на разположение за предоставяне на всички изброени по-долу документи.

 

Необходими документи, които трябва да бъдат предоставени от превозвача изпълнител

Изброените по-долу документи са необходими в нежеланата ситуация, при която транспортната фактура не е инкасирана при падежа.

За етапа на платежните инциденти:

 1. Доказателство за любезен подход на събиране на дължимата сума
 2. Заявка за транспорт
 3. CMR документ
 4. Фактура за транспорт

За етапа на досието за обезщетение, изпратено до COFACE

 1. Бланка UBO (Ultimate Beneficial Owner), в която се отбелязва действителния бенефициент на превозвача изпълнител
 2. Препис от документа за самоличност на ефективния бенефициент и съгласието за неговото приемане
 3. Банковата сметка, в която превозвачът изпълнител ще инкасира обезщетението
 4. Счетоводна ведомост на длъжника - необходима за отваряне на гаранционното досие, както и за обработка на плащането

 

Възстановена сума посредством услугата за гарантиране на инкасирането на транспортната фактура

Ако равностойността на транспортната фактура e възстановена в етапа на платежния инцидент, възстановената сума директно от клиента на застрахователя представлява равностойността на фактурата.

Ако равностойността на транспортната фактура e възстановена вследствие на откриване на досието в COFACE, възстановената сума е обезщетена от COFACE и представлява 90% от равностойността на транспортната фактура без ДДС.

 

Изключвания от услугата за гарантиране на инкасирането на фактурата за транспорт

 1. Непредоставянето или частичното предоставяне на отбелязаните документи от превозвача изпълнител за установения срок
 2. Неспазването от превозвача изпълнител нa сроковете от хронологията на услугата
 3. Предоставянето на несъответстваща транспортна услуга от изпълнителя към клиента, което води до:
  1. На етапа на платежните инциденти: невъзможността инцидентът да бъде публикуван в списъка платежни инциденти
  2. На етапа на изискването на обезщетението от COFACE: отлагането на обезщетението до произнасяне на окончателно решение от съдебна инстанция
 4. Клиентът е дъщерна компания на превозвача изпълнител

 

Равностойността на услугата за гарантиране на инкасирането на транспортната фактура

Цената за услугата представлява 1,70% от гарантираната сума. Гарантираната сума не включва ДДС.

Услугата може да бъде платена само с онлайн плащане с банкова карта. За потвърждаване получаването на услугата необходимо е потвърждаване осъществимостта от COFACE. При положение, че 123cargo/BursaTransport не получи това потвърждение, блокираната сума на банковата карта се освобождава. Механизмът за закупуване на услугата се осъществява онлайн и в реално време.

След заплащане на услугата и нейното потвърждаване от COFACE, 123cargo/BursaTransport доставя по имейл на превозвача изпълнител, купувач на услугата, потвърждение на договорената услуга с всички необходими данни, които трябва да се имат предвид.

Каним Ви да прочетете Специалните общи условия относно услугата за гарантиране на инкасирането.

Форма за запитване