ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АЛПЕГА
дата на актуализация: 15-06-2021

ПОЛИТИКАТА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА АЛПЕГА

ДАКОДАСОФТ СРЛ (DACODASOFT SRL) е част от АЛПЕГА (ALPEGA) и прилага следна Политика на поверителност на АЛПЕГА.

Alpega цени поверителността на всички, които ни предоставят личните им данни. Настоящата политика на поверителност („Политиката“) обяснява как и защо събираме, архивираме и използваме личните данни, и също така предоставя информация за правата на личността.

Настоящата Политика се прилага за личните предоставени данни от физически лица и организации. Можем да използваме предоставените ни лични данни за всяка от целите, посочени в настоящата Политика или както са разкрити в момента на събирането.

Настоящата Политика трябва да се прочете заедно с Условията за използване, на уеб сайтовете на Алпега и, ако използвате Услугите, заедно със Договора, сключен между Клиента и Алпега.

1. КАКВИ ТЕРМИНИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

 • "Свързано дружество" означава всяко дружество, корпорация или юридическо лице, което пряко или непряко контролира, или е контролирано от или е под съвместен контрол на Алпега или на Клиента.
 • "Договор" означава Главните термини и условия на Алпега, всяка форма за поръчка или предложение за договор, приети от Клиента, под всякаква форма, с цел абониране за Услугите и одобрението му от Алпега, документацията, свързана с Услугите (включително, но не само, инструкции за работа, материали за обучение, помощни материали, спецификации и технически изисквания) и, според случая, всякакви специални Термини и условия, които се прилагат от Алпега, настоящата Политика, представляващи заедно договора между Алпега и клиента.
 • "Алпега" означава белгийската компания Alpega S.A./N.V., със седалище в Belgicastraat 17, 1930 Zaventem (Белгия), регистрирано дружество под номер 0872.586.165 в Регистъра на белгийските търговски дружества, както и нейните дъщерни фирми.
 • "Клиент" означава лице (юридическо или физическо), което се абонира за Услугите.
 • "Законодателство за защита на данните" означава разпоредбите на Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, както и всяко национално законодателство и/или регламенти за прилагане, като се има предвид че съответното законодателство може периодично да се изменя или заменя.
 • "Услуги" означава продукти и услуги, предоставени от Алпега и техните свързани дружества, като се има предвид, че те могат да се променят периодично, за които Клиентът се е абонирал въз основа на Договора.
 • "Потребител" в настоящата Политика означава посетителите на уеб сайтовете и/или потребителите на Услугите от името на Клиента.
 • "Вие" и "ваш/ваша/ваше/ваши" (и други подобни термини) се отнасят до клиенти, физически лица, свързани с клиенти, потребители, лица за контакт, доставчици и хора, които търсят работа.
 • "Ние", "наш/наша/наше/наши" (и други подобни термини) се отнасят до Алпега.
 • "Уеб сайтове" се отнася до всички страници и приложения, предоставени и оперирани от Алпега.

За целите на настоящата Политика други термини като „лични данни“, „обработка“, „субект на данни“, „администратор на данни“, „обработващ данни“ и „надзорен орган“ имат значенията, посочени в приложимото Законодателство.

2. КОИ ОТГОВАРЯ ЗА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Алпега отговаря за вашите лични данни. По-долу ще намирате нашите данни за контакт.

3. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Събираме и обработваме следните лични данни:

 • Данни за идентификация и контакт, включително име, адрес, телефонен номер. Ако желаете да кандидатствате за някоя от отворените позиции в нашата компания или ако вече сте нашия служител, допълнително, обработваме и други лични данни, съответно: датата на раждането, езика, гражданското състояние, номера на паспорта, трудовата история, образователната или професионалната среда, данъчния статус, номера на служителя, банковата информация, данните за вашите предпочитания, релевантни за нашите услуги;
 • Финансови данни и данни за плащане, включително вашата банкова сметка, както и други данни, необходими за процесиране на плащанията и предотвратяване на измами, включително номерата на кредитните/дебитните карти, номерата на кодовете за сигурност и друга съответна информация за фактуриране;
 • Бизнес информация, включително информацията, предоставена съгласно договорите или доброволно предоставена от вас или от вашата организация;
 • Информация за комуникация, включително съдържанието на комуникацията между вас и нас или между вас и други потребители;
 • Данни за профила и употреба, включително вашите предпочитания при получаване на маркетингова информация от нас, вашите предпочитания за комуникация и информация за начина, по който използвате нашите услуги, страниците в социалните медии и уеб сайтове, включително услугите, преглеждани или търсени, времето за реакция, грешки при изтегляне, продължителността на посещенията и информация за взаимодействието на страниците (например поглеждане, кликване и mouse-over), датите и часовете за изпълнение на различни дейности на уеб сайтове или приложения на Алпега и състоянието на настройките на личния акаунт;
 • Технически данни, включително събраната информация по време на посещенията ви на уебсайтове, IP адреса, данните за вход, вида и версията на браузъра, вида на устройството, настройките за часовата зона, видовете и версиите на plug-in-а на браузъра, операционната система и платформата;
 • Данни за геолокация, включително информация за вашите местоположения или очаквания час на пристигане, събрани по време на използване на услугите;
 • Данните за физическия достъп, отнасящи до подробности за вашите посещения в нашето помещение;

При предоставяне на информация за друго лице (семейство, работодател, служители, колеги, съветници, доставчици ...), трябва да се осигурите, че те разбират начина, по който информацията ще се използва и, че те са съгласни да разкривате и да позволите ние и на нашите доставчици за външни услуги, да ги използвате. Ако имаме нужда от лични данни за лица, свързани с клиентите, за предоставяне на Услуги, ще помолим клиентите да предоставят настоящата Политика на физически лица, с качеството субекти на данни.

4. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В повечето случаи събираме лични данни (1) от клиенти и потребители или (2), ако се регистрирате за присъствие на нашите събития и/или за получаване на съобщения от нас. При някои обстоятелства (3) можем да събираме лични данни от трети лица. Случаите, в които можем да събираме вашите лични данни са следните:

 • когато използвате нашите услуги;
 • когато поискате съвет от нас;
 • когато желаете да ни предоставите или да предоставяте услуги;
 • когато се свързвате с нас по телефона, по имейл или други електронни средства или писмено, или когато ни предоставите пряко или непряко друга информация, включително чрез разговори с нашия персонал, външни доставчици или консултанти;
 • когато разглеждате, попълвате форма или задавате въпрос или общувате по друг начин на нашите уеб сайтове или на други онлайн платформи;
 • когато участвате на нашите събития или се регистрирате, за да получавате информация от нас;
 • при запитвания от организацията или други организации, с които имате връзка, например бивши работодатели и образователни институции;
 • чрез провеждане на анкети от трети източници, например държавни агенции, агенцията за кредитна отчетност, доставчици на услуги за данни и бази данни или от публично наличните записи.

Ако е необходимо да събираме лични данни, за да се съобразим със изискванията на закона или за да изпълняваме изискванията на Договора и не успявате да предоставите съответните данни, когато се поискат, е възможно да не можем да изпълняваме сключения с вас договор, или договора, който се опитваме да сключим с вас. В този случай е възможно да прекратим договора, който имате с нас, но ще ви уведомим тогава, ако това се прилага.

5. КАК ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ И НА КАКВО ОСНОВАНИЕ?

Ще използваме личните ви данни по начин, който смятаме за разумно необходим, само за следните цели и въз основа на следните правни основания:

 • Обработката е необходима за изпълняване на договор, по който сте страна или за предприемане на мерки по вашата молба, преди да сключите договор с нас:
  • Цитати и информация: отговори на вашите въпроси относно нашите Услуги или за предоставяне на информация за Услуги (например тестови потвърждавания и ценова оферта);
  • Ангажимент на клиента: регистрация като наш Клиент и да изпълняваме определени фонови търсения, за да проверим дали има възможни проблеми, поради които не можем да работим с определено лице;
  • Продукти и услуги: за предоставяне на нашите услуги;
  • Управление на клиенти: извършване на действия, свързани с управлението на акаунта (например обмен на кореспонденцията, в контекста на договора, записи в директори, ...);
  • Управление: съгласие относно начините за плащане и събиране на възнагражденията, както и разходите, свързани с Договора;
  • Хора, които търсят работа: обработката на молби за работа;
  • Управляване на отношенията с доставчиците: получаване на услуги от нашите доставчици (включително управляване, фактуриране и плащане). Ако доставчик ни помага да предоставим услуги за нашите клиенти, тогава ще обработваме лични данни, за да управляваме отношението с него.
 • Обработката е необходима, за да се съобразим със законовите задължения:
  • процесиране на съответствието, свързано с финансовите и данъчните задължения;
  • поддържане на записи: например е необходимо да запазваме вашите лични данни във файл за изтриване, за да ви осигурим, че има запис на вашето възражение срещу директния маркетинг.
 • Ако сте съгласни с обработката на вашите лични данни:
  • изпращане на актуализации, новини за събитията, които организираме или на които участваме и/или друга информация за нас и за предлаганите от нас и/или от свързаните дружества и/или от нашите търговски партньори, които смятаме, че могат да представляват интерес за вас;
  • изпращане на подробности за проучвания на клиенти, маркетингови кампании, анализ на пазара или други промоционални дейности;
  • събиране на информация за вашите предпочитания за персонализиране и подобряване на качеството на комуникацията ни с вас.
 • Обработката е необходима за упражняване на нашите законни бизнес интереси:
  • управляване на нашата връзка с вас, включително счетоводство, одит или предприемане на мерки свързани с провеждането на нашето бизнес отношение, включително идентифициране на лица, упълномощени да представляват клиенти, доставчици или доставчици на услуги;
  • извършване на фонови проверки, ако те са разрешени и когато обработката е необходима за предотвратяване на измама; това може да включва автоматични проверки на предоставените от вас лични данни, за вашата самоличност в релевантни бази данни, и свързване с вас, за да потвърдите самоличността ви, или извършване на записи за нашата комуникация с вас, за съобразяване.
  • извършване на анализи (например тенденции, интелигентност на продажбите, маркетингова ефективност);
  • анализиране и подобряване на нашите услуги и комуникации, както и мониторинг за спазване на нашите политики и стандарти;
  • управление на достъпа до нашите пространства и осигуряване на безопасността;
  • осигуряване на сигурността на мрежите и информацията и предотвратяване или откриване на заплахи за сигурността, измами или други престъпни или злонамерени дейности;
  • идентифициране на хората, които търсят работа и свързване с тях;
  • за застраховане;
  • упражняване или защита на законните права или спазване на съдебни заповеди.
  • за комуникиране с вас, за да сте в течение с най-новите разработки, съобщения и друга информация за Услуги, събития и инициативи (включително брифинги, бюлетини и друга информация за развитието на бизнеса и индустрията).
  • събиране на информация за вашите предпочитания за персонализиране и подобряване на качеството на комуникацията ни с вас.
  • за да разберете по-добре начина, по които се използват уеб сайтовете, за редовно подобряване или диагностициране на техническите проблеми на уеб сайтовете.
  • за статистически цели, свързани с използването на услугите.
  • за обмен на информация между клиенти и контакти в нашите списъци с услуги.

6. КОИ ДРУГ МОЖЕ ДА ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Понякога можем да разкрием вашите лични данни на трети страни. Ще разкрием само лични данни, за които сме законно упълномощени да го направим.

Ако ни предоставите лични данни като клиент, ние ще предполагаме, освен ако не ни уведомите друго в писмена форма, че можем да разкрием вашите лични данни по начин, който ние смятаме, че е разумно необходим за предоставяне на нашите Услуги (включително както е описано в настоящата Политика) или в съответствие с приложимото законодателство.

Споделяме личните ви данни с:

 • нашите свързани лица, за предлагане на услуги съгласно описанието в настоящата Политика. Тук ще намерите допълнителна информация за нашата група;
 • с нашите бизнес партньори, доставчици на услуги и други свързани трети лица: за предоставяне на услуги, възможно е да споделяме вашите лични данни с нашите бизнес партньори (включително счетоводители, одитори, съдебни изпълнители, адвокати, консултанти, медиатори, експерти, банки, застрахователи, доставчици на софтуер/хардуер, решения за управление на логистиката и системни партньори). Към момента нашите договори с външните доставчици на услуги покриват предоставянето на услуги за поддръжка, включително ИТ, интегрирано софтуерно решение, правна акредитация, управление на клиенти и доставчици, проверки свързани с прането на пари и финансирането на тероризъм, намаляване на кредитния риск и други проверки за измами и предотвратяване на престъпления, причини за контрол на кредитите, управление на събития, производство на документи, финансови, бизнес и правни услуги, секретарски услуги, маркетинг и развитие на бизнеса и управление на съоръжения;
 • поверително, с трети лица, с цел събиране на вашата обратна връзка относно предоставянето на нашите услуги, за да можем да измерим ефективността си и да подобрим и популяризираме нашите услуги;
 • пред съдебните власти, правоприлагащите органи, регулаторите, държавните служители, адвокати или други страни, ако това е разумно необходимо, за установяването, упражняването или защитата на законосъобразен или справедлив иск или за целите на поверителен процес за алтернативно разрешаване на спорове;
 • ако продаваме или купуваме бизнес или стока, в който случай можем да разкрием вашите лични данни на потенциалния продавач или купувач на такъв бизнес или стока, или ако сме подновили някои от нашите права и задължения;
 • когато информацията се изисква от закона или от наредба: при определени обстоятелства, имайте предвид, че може да се наложи да разкрием лични данни съгласно приложимите закони или разпоредби, включително пред правоприлагащи органи или във връзка с предложени или действителни съдебни производства.
 • Когато дадени услуги предлагат функция, която да позволява задоволяване на комуникационните нужди на клиентите (например изпращане на факс/имейл/SMS чрез услугите). В тези случаи други потребители на Alpega могат да преглеждат вашата лична информация и да добавят информацията ви в техния бележник. При използване на Услуги вие разбирате, че получателят на съобщението ще разбере, че сте Клиент/Потребител на Alpega и/или че можете да получите част от личните ви данни, събрани и обработени от Alpega.
 • При използване на Услугите може да се наложи да въведете информация за транзакцията (включително подробности за транспорта на стоки или операция за транспорт или съдържанието на електронната поща, факс и SMS съобщения и др.), за комуникацията с други страни чрез Услугите. Тази информация ще бъде предоставена на други страни, по вашата молба, съгласно Правилата на услугата.

7. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ИНФОРМАЦИЯ

При прехвърляне на вашите лични данни в други държави, включително в територии извън Европейското икономическо пространство („ЕИП“), ние ще запазим тази информация, както е описано в настоящата Политика.

Юридическите режими на държави извън ЕИП не винаги предлагат същия стандарт за защита на данните като тези в ЕИП. Въпреки това ще се осигурим, че личните Ви данни ще бъдат третирани само съгласно настоящата Политика. Прехвърляме само лични данни в тези страни, когато това е необходимо за предоставяне на нашите услуги или за установяване, упражняване или защита на правните претенции или под гаранциите, осигуряващи защитата на вашите лични данни, например стандартни договорни клаузи одобрени от Европейската комисия.

Всички дъщерни фирми и/или клонове по света осигуряват ниво на защита на данните, поне толкова защитно, колкото се изисква в Европейското икономическо пространство.

За допълнителна информация, включително за получаване на копие от използваните документи за защита на информацията, моля, свържете се с нас използвайки данните за контакт, предоставени по-долу.

8. СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Имплементирали сме подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайна загуба на личните ви данни, неоторизирано използване или достъп, изменение или разкриване на личните ви данни. Приложили сме строги споразумения за поверителност (включително задължения за защита на данните) с нашите доставчици на трети услуги.

Също така, въвели сме процедури за справяне със съмнително нарушение на личните данни и ще уведомим вас и всеки приложим регулаторен орган за нарушаване на закона, ако се изисква законно да го направим.

9. ПРАВАТА ВИ

Имате различни права, свързани с използването на личните ви данни:

 • Достъп: Правото на достъп ви дава правото да получите копие от личните си данни. Помага ви да разбирате как и защо използваме вашите данни и да проверявате, че го правим законно. Има изключения от това право, така че достъпът може да бъде забранен, ако например предоставянето на информация за вас би разкрило лични данни за друго лице или ако сме законно възпрепятствани да разкриваме такава информация.
 • Коригиране: Имате право да коригирате неточните ви лични данни и също да попълвате непълните лични данни. Препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните за контакт по-долу, за да ни информирате, когато вашата лична информация е невярна или се е променила, за да можем да я актуализираме. Няма да носим отговорност за загуби в резултат на неточни, неоторизирани, дефектни или непълни предоставени лични данни.
 • Изтриване: Имате право да изтривате личните си данни. Това право не е абсолютно и се прилага само при определени обстоятелства (например ако вашите лични данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или когато вашите лични данни са били обработени незаконно).
 • Ограничение: Имате право да ограничите обработката на личните ви данни в определени обстоятелства. Това означава, че можете да ограничите начина, по който използваме личните ви данни, когато имате специална причина да не желаете ограничението. Това може да се дължи на това, че имате проблеми със съдържанието на информацията, която съхраняваме, или с начина, по който сме обработили данните ви.
 • Преносимост: Имате право да поискате някои от личните ви данни да бъдат предоставени на вас или на друг администратор на данни в често използван, машинно четим формат. Това право на преносимост на данните се прилага само когато нашето правно основание за обработка на тази информация е съгласието, или за изпълнението на договор, и извършваме обработка по автоматичен начин (т.е. без хартиени досиета).
 • Предмет: Имате абсолютно право да възразите срещу обработването на вашите лични данни, ако това е за целите на директния маркетинг. Също така, в други определени обстоятелства имате право да възразите срещу обработването на вашите лични данни и да поискате да блокираме, изтриваме или ограничаваме личните ви данни.
 • Автоматизиране на индивидуалния процес на вземане на решения: Ще имате право да не сте обект на решение, основано единствено на автоматична обработка, включително профилиране, което има правни последици за вас или ако ви засяга по подобен начин. Правото не е абсолютно и се прилага само в определени обстоятелства. Ще бъдете специално информирани, ако вземаме такова автоматично индивидуално решение.
 • Жалби: Ние се ангажираме да работим с вас, за справедливо решаване на жалби или въпроси, свързани с поверителността. Ако, въпреки това, смятате, че не сме успели да ви помагаме с жалба или с въпрос, имате право да подадете обжалване пред надзорния орган във вашата държава на обичайно пребиваване, работа или предполагаемо нарушение на законите относно защита на личните данни (за Белгия, вижте www.dataprotectionauthority.be, а за други страни кликнете тук) Също така, имате право да се свържете със съдебни органи.

Можете по всяко време да упражнявате някое от горепосочените права, използвайки данните за контакт, предоставени по-долу, за да се свържете с нас. Ако имаме съмнения относно вашата самоличност, е възможно да поискаме да ни предоставите доказателство за вашата самоличност, т.е. копие на вашата лична карта или паспорт или друг валиден документ за самоличност.

10. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Когато обработваме личните ви данни съгласно предоставеното от вас съгласие, можете да го оттеглите по всяко време. След получаването на вашето уведомление за оттеглянето на съгласието, няма повече да обработваме вашите лични данни за първоначално договорената цел (цели), освен ако има друго правно основание за обработване.

Ако не искате повече да получавате от нас никаква маркетингова комуникация, използвайте бутона за отписване (наличен във всички изпратени към вас маркетингови съобщения) или се свържете с нас, използвайки данните за контакт, предоставени по-долу. Оттеглянето на съгласието ви за получаване на маркетингови комуникации няма да засяга обработването на личните данни за предоставяне на Услугите ни.

11. ЗА КОЛКО ВРЕМЕ ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ще запазваме личните ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнение на целите, за които сме ги събрали, включително за отговаряне на всякакви законови, счетоводни или отчетни изисквани и, когато това е необходимо, за да се защитаваме срещу законови претенции, до края на периода за релевантно запазване или до решаването на съответните претенции.

След изтичане на приложимия период за запазване ще унищожим вашите лични данни, по сигурен начин, съгласно приложимите закони и разпоредби.

12. БИСКВИТИ

12.1 Какво са бисквитите?

Бисквитките са текстови файлове, съдържащи малки количества информация, които уебсайтът може да запише на вашето устройство, когато посещавате уеб сайт. След това бисквитките се изпращат обратно към оригиналния уебсайт при всяко последващо посещение или към друг сайт, който разпознава съответната бисквитка. Бисквитките са полезни, защото позволяват на определен сайт да разпознава устройството на потребител.

Бисквитките изпълняват различни дейности, като например да ви позволяват да навигирате ефективно между страниците, да запомняте предпочитанията си и обикновено да подобрявате потребителското си изживяване. Също така, те могат да ви помагат да се осигурите, че рекламите, които виждате онлайн, са по-подходящи за вас и вашите интереси.

Някои бисквитки съдържат лична информация – например ако сте кликнали на „Запомни ме“, когато сте влезли в профила си, бисквитката ще запомни потребителското ви име. Повечето бисквитки не събират информация, която може да ви идентифицира, а по-скоро събират обща информация за това как потребителите достигат до нашите сайтове и ги използват или какво е тяхното местоположение.

По принцип бисквитките изпълняват 4 различни функции:

 • Бисквитките за сесии се използват само за една браузъра сесия. Те се изтриват, когато потребителят затваря браузъра си.
 • Постоянните бисквитки се запазват дори след затваряне на сесията. Те се запазват в твърдия диск на потребителя до изтичането им (постоянните бисквитки са настроени с дати на изтичане) или докато потребителят изтрива бисквитката. Постоянните бисквитки могат да се използват за събиране на лична информация, включително поведение при навигиране в мрежата или потребителски предпочитания за определен уебсайт.
 • Основните бисквитки принадлежат на сайта, където сте избрали да отваряте.
 • Бисквитките на трети страни се извличат от сайт, чието съдържание се извлича непряко, например чрез етикет на изображение или банер.

Повечето браузъри ги поддържат (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari и др.). Въпреки това, потребителите могат да настройват браузърите си, така да ги отказват или да ги изтриват по всяко време.

12.2 Какви бисквити използва Алпега?

Обикновено бисквитите на Алпега изпълняват до четири различни функции:

 • Основни бисквитки: някои бисквитки са от съществено значение за работата на сайта. например има бисквити, които позволяват на компанията Алпега да идентифицира потребителя и да се осигури, че потребителят може да влезе на страниците за регистрация или за логване. Такива бисквити не събират информация за вас, която би могла да се използва за маркетингови цели или запомняне на посетеното място по Интернет. Тази категория не трябва да се деактивира. Ако даден потребител избира да деактивира тези бисквити, той няма да може да има достъп до цялото съдържание на съответните страници.
 • Бисквити за ефективност и анализ: тези бисквити събират информация за начина, по който потребителите/посетителите използват уеб страница, например кои са най-посетените страници и дали посетителите получават грешки на уеб страници. Тези бисквити не събират идентификационна информация. Цялата информация, събрана от тези бисквитки, е анонимна и се използва само за подобряване на работата на сайта.
 • Функционални бисквити: Алпега може да използва бисквити за да позволи на Алпега за запомни предпочитанията. Например продължавате да имате проблеми с въвеждането на вашето потребителско име всеки път, когато посещавате сайта и напомняте предпочитанията си за персонализация, като регионалната версия на сайта, която искате да видите, при свързване. Също така Алпега може да предлага подобрени услуги, като например подобрени услуги, възможността да гледате онлайн видео или да коментирате.

12.3 Как да контролирате и да изтривате бисквитите на браузър?

Активирането, деактивирането или изтриването на бисквитите може да се извършва и от браузъра. За тази цел вижте предоставените инструкции във вашия браузър (обикновено се намират в разделите „Помощ“, „Инструменти“ или „Модифициране“). На адрес: www.allaboutcookies.org ще намерите допълнителна информация за тези стъпки и за бисквитите.

Имайте предвид, че ако избирате да деактивирате бисквитите, е възможно определени раздели на сайта да не работят правилно и да не можете да използвате всички услуги.

13. ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ

Възможно е нашите уеб страници и страниците на социалните мрежи да съдържат инструменти, уйджети или съдържание, които да ги свързва с други сайтове на трети несвързани с нас страни и/или страници на социалните мрежи. Имайте предвид, че не сме и не можем да контролираме или да носим отговорност за съдържанието, практиката на поверителност, които тези трети страни има Винаги трябва внимателно да преглеждате политиката за поверителност на посетените уебсайтове, които принадлежат на трети страни, за да разберете начина, по който операторите на съответните сайтове могат да събират, съхраняват и използват вашите лични данни.

14. ИЗМЕНЕНИЯ НА НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Ние си запазваме правото да актуализираме и изменим периодично настоящата Политика, за да отразява всяка промяна в начина, по който обработваме вашите лични данни или промените в законовите изисквания. Всички изменения в нашата Политика ще бъдат показани на тази страница, и ако това е необходимо, ще ви уведомим по имейла.

Последното актуализиране на Политиката беше извършено през юни 2018 г.. Имаме молба да я проверете редовно, за да сте постоянно информирани за актуализирането на Политиката.

15. ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Въпросите, коментарите и исканията относно настоящата Политика са добре дошли и трябва да бъдат изпратени до екипа за поверителност на адрес:

Alpega S.A./N.V.
Pegasus Park
De Kleetlaan 3
1831 Diegem, Belgia
Email: privacy@alpegagroup.com

Форма за запитване