Регламент 123cargo

дата на актуализация: 22-11-2023

А. Преамбюл

 1. BursaTransport и 123cargo са наричани накратко ПРИЛОЖЕНИЕ. Известно под името BursaTransport на територията на Румъния и под името 123cargo извън Румъния, е компютърно приложение хоствано на интернет адресите www.bursatransport.com и www.123cargo.eu, собственост на Dacodasoft SRL, дружество, регистрирано и работещо в съответствие с румънските закони, част от ALPEGA. Това е професионално приложение B2B self service с предплатен достъп и с правила за приемане, предназначено за операторите и потребителите на услуги в автомобилния товарен транспорт.
 2. Мисия на ПРИЛОЖЕНИЕТО. Улеснява срещата на търсенето с офертата за автомобилен товарен транспорт. Представено през 2001 г. в Румъния под името BursaTransport, понастоящем, под марката 123cargo, се превръща от платформа с местен интерес в платформа с регионален и международен интерес.
 3. Общност (НА ПРИЛОЖЕНИЕТО) и членове на общността. Представляват всички компании с активен достъп до приложението.
 4. Потребители НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. Те са физически лица, служители на компанията член на общността на ПРИЛОЖЕНИЕТО. Те използват приложението строго от името и в полза на компанията, чиито служители са. Компания, членуваща в общността, има поне един потребител - този, който извършва операцията по регистриране на компанията в приложението, и променлив брой допълнителни потребители, в зависимост от нуждите на използване. Всеки потребител има достъп до акаунта в приложението. Акаунтът не може да се използва едновременно от няколко устройства. 
 5. Администриране НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. Това е екипът, който администрира приложението. Администрацията следи за доброто функциониране на компютърното приложение от техническа гледна точка и за спазването на правилата по-долу от членовете на общността и нейните потребители.
 6. Политика за поверителност. Представлява част от договора за предоставяне на услуги, предоставен от администрацията; разпоредбите й се прилагат и тълкуват изключително чрез позоваване към спецификата на договора, сключен между професионалисти, без страните към договора да се считат като асоциирани администратори или като Администратори-упълномощени лица. Личните данни на законните/конвенционалните представители на Страните и на лицата, участващи в изпълнението на Договора, ще бъдат обработени от Страните с цел сключване и изпълнение на договорните отношения или за други законни цели, при спазване на разпоредбите на законодателството относно защитата на данните.
 7. Обмен на стоки за транспортиране с други борси. Между ПРИЛОЖЕНИЕТО и други борси се извършва обмен на публикувана стока, с цел увеличаване броя на консултантите им. Понастоящем това се случва с Teleroute и WTransnet. Достъпът до товарите, идващи от други борси за товари, зависи от условията за допустимост. ПРИЛОЖЕНИЕТО си запазва правото да филтрира товарите, изпратени до други транспортни борси.

Б. Достъп до ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Регистриране на компанията в ПРИЛОЖЕНИЕТО. Бидейки B2B платформа, регистрирането на физически лица не е допустимо. Всички контактни данни на служителите на компанията се тълкуват от администрацията на приложението като публични, бизнес данни, а не като лични данни. Като се има предвид, че създаването на потребителски акаунти от физически лица е забранено, се препоръчва данните, използвани за създаването на потребителски акаунти, да са публични данни, които вече са известни на обществеността чрез изпълнение на рекламните формалности, изисквани от закона, а не лични данни, които да позволяват идентифициране на служител на компанията. Цялата отговорност за неспазването на тази препоръка и за всички и всякакви последствия, произтичащи от това неспазване, е на компанията, като всяка евентуална отговорност на администрацията на приложението е изключена.
  1. Инициативата по регистриране в платформата на фирмата й принадлежи. Регистрирането става от даден служител на компанията. Той ще стане и първият потребител на компанията.

  2. Регистрирането на компанията започва с обявяване на данъчния номер на компанията и прецизиране на страната, в която има регистрирано дружествено седалище. Данъчният номер на нивото на държавата на пребиваване е уникален. Следователно, същата компания не може да се регистрира няколко пъти в платформата.

  3. При регистриране на компанията, потребителят заявява правните данни на компанията. Декларираните правни данни се проверяват от администрацията на приложението при отпускане на неограничен достъп до платформата, след регистриране и заплащане на цената за достъп.

  4. Завършването на регистрирането на компанията има за цел издаването на договора за услуги от Dacodasoft SRL като доставчик на услуги към новорегистрираната компания. Компанията е длъжна да го свали от платформата. Договорът се сключва от разстояние чрез електронни средства, а не се изпраща на хартиен носител по пощата.

 2. Компанията е завършила регистрирането в приложението и е още неактивна. Това състояние продължава, докато достъпът не бъде активиран от администрацията на приложението. Активирането на достъпа става след успешното приключване на процедурата по приемане на нови членове от администрацията. Процедурата се изпълнява при събиране на цената за достъп, платена от компанията. Дотогава новият член все още не се вижда от общността на приложението. Компанията, чрез своя уебсайт, не може да се консултира с публикациите на другите членове и не може да публикува. В тази фаза, но по-късно, след като получи достъп, доставчикът може да предостави информация за собствения си сайт. Администрацията на приложението горещо препоръчва да се изгради възможно най-прозрачен профил, за да се улесни комуникацията с други членове на общността. Тази информация се доставя на отговорността единствено на компанията, но администрацията на приложението си запазва правото да поиска тестване.
  1. Описание на дейността на компанията и деклариране на различни лицензи и професионални документи за автомобилен товарен транспорт

  2. Дефиниране на различните бизнес локации на компанията и контактни данни

  3. Лица за връзка, и измежду тях, допълнителни потребители на приложението. Позиции и длъжности в компанията, бизнес контактни данни, говорени езици

  4. Описание на автопарка и местоположението, на което са зададени

  5. Посочване на складовете за стока и на вида им

 3. Избор на режим на достъп до цялото съдържание на приложението. Тъй като достъпът е срещу заплащане и предплащане, потребителят на компанията ще избере един от режимите за достъп. Режимите на достъп и разходите за достъп варират в различните страни. Ако имате затруднения на този етап, можете да се свържете с отдела за обслужване на клиенти по телефон или имейл. Помощта се предлага незабавно в работно време от понеделник до петък. С обща валидност формата на достъп до приложението е предплатеният абонамент. За дружества, пребиваващи в Румъния, приложението предлага по-голям набор от предплатени режими на достъп. В Румъния активирането на достъпа и различните услуги се извършва чрез придобиване на CRB (виртуални кредитни единици). След активиране на CRB, клиентът избира и активира желаната форма на достъп или желаните услуги. За чуждестранни компании в Румъния приложението предлага като единствен режим на предплатен достъп абонаментът, който включва всички налични услуги
 4. Заплащане на цената за достъп. Става след заплащане на фактура проформа, която потребителят си сваля сам от приложението, в зависимост от достъпа или желаните услуги. Потребителят може да свали колкото иска проформ фактури. За новорегистрирана компания в платформата, плащането по банка от сметката на компанията е задължително.
 5. Активиране на достъра на новия член на общността. Става чрез изминаването на процедурата по приемане от екипа на администраторите. С тази процедура се проверяват правните данни на компанията така, както са предоставени от служителя й. Проверяват се също и рисковете по адрес на общността на приложението, генерирани от приемането на компанията. Администрацията на приложението си запазва правото да откаже активиране на достъп на компания. Ако отказът се случи без новият член да е имал някога активиран достъп, цената, платена от него, се връща. Ако достъпът е отпуснат, на компанията се предоставя данъчна фактура в платформата или потребителите й са информирани за активиране с автоматично съобщение, изпратено от приложението.
 6. Състояние на активен достъп на компанията в приложението. Достъпът до цялото съдържание на уебсайта е валиден за продължителността на текущия абонамент, според ограниченията, описани в настояшия документ. Достъпът може да бъде ограничен от администрацията на приложението поради неспазване на условията за употреба. Ограничението може да бъде на нивото на един от професионалистите в компанията или на нивото на цялата компания. Продължителността на ограничението може да бъде временна или постоянна. Компаниите с активен достъп са включени в списъка с компании. Също така, оставят налични в списъка с компании и компаниите, за които бяха приложени мярката за отегляне на членството.
 7. Подновяване на правото на достъп до приложението. Става по собствена инициатива, най-много един месец преди изтичане на текущия абонамент. Закупуването на нов абонамент води до удължаване на достъпа. Закупуването на нов абонамент може да стане и след изтичане на текущия, случай, в който повече не е нужно повторно регистриране на компанията в платформата. Правото за подновяване на достъпа може да бъде отказано въз основа на риска, който то представлява за други компании, като например споменаването в изпратените поръчки на временната забрана, наложена на подизпълнителите да използват списъка с инциденти с плащания. Подновяване на абонамента може да бъде заплатено по банков път от фирмената сметка.
 8. Състояние на неактивен достъп. Компания, на която е изтекъл настоящият достъп, остава видима в продължение на 2 седмици в списъка с компании, като се споменава, че има неактивен достъп. В списъка на компаниите остават изброени като неактивни компаниите, на които администраторът е отнел трайно правото на достъп.

В. Функциониране НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Отговорност на администрацията.
  1. Цялата информация, предоставена от потребителите в приложението, е без забавяне и безусловно е предоставена на всички останали потребители. Тази информация не подлежи на никаква обработка, преди да бъде предоставена.

  2. Поддържа приложението в действие, докато абонаментите са активни

  3. В никакъв случай не може да се привлича или подвежда отговорността на администрацията на приложението във връзка с публикуванията на потребителите в приложението. Няма да носи отговорност за преките и косвените щети, претърпени от физически или юридически лица в резултат на публикуванията на потребителите.

 2. Управление на данните, внесени в приложението от потребители.
  1. Данните, внесени за собствената компания, с цел прозрачност спрямо общността на приложението, както и публикуванията на стока за превозване или за налични камиони, могат да се консултират само в рамките на приложението, само от членовете с активен достъп, а не са публични в интернет.

  2. ПРИЛОЖЕНИЕТО уважава състоянието на професионално състезание между членовете на общността и не предоставя интелигентни бизнес инструменти, с помощта на които да се извършва надзор на собствените състезатели чрез автоматична обработка на данни.

 3. Професионална вероятност. Платежни инциденти. Инструмент за предотвратяване на забавеното плащане на фактурите за транспорт. Основава се на декларациите за неинкасиране на фактурите за автомобилен товарен транспорт. С този инструмент ПРИЛОЖЕНИЕТО предотвратява лошите потребители. Надвишаването на срока за плащане разделя инцидентите на платежни ИНЦИДЕНТИ – ако падежният срок е надвишен с по-малко от 60 дни и пратежни ИНЦИДЕНТИ – с падежи по-стари от 60 дни.
  1. Деклариране на платежни инциденти. Администрацията препоръчва сериозно да се декларират само онези инциденти, които могат да бъдат оценени прозрачно и без двусмислени гледни точки. Всяка декларация, която включва различни и устойчиви възгледи на заявителя, съответно на автора, ще се изтеглят от списъка на инцидентите или няма да се публикуват, като следва страните, ако желаят, да се обърнат към съдилищата.

  2. Необходима минимална документация:

   1. заявка/договор, който е в основата на неинкасиравана фактура/фактури от автора на инцидента

   2. издадени и неинкасирани фактура/фактури, изгатвени правилно от правна и договорна гледна точка

   3. доказателстевни документи, предвидени в договор/заявката и/или от действащото законодателство, задължително без резерви, изразени от подписващите страни

   4. доказателство за искане за събиране по взаимно съгласие, изпълнено преди деклариране

  3. Документацията се качва във формуляра на страница ПЛАТЕЖНИ ИНЦИДЕНТИ. Докладването на инцидента приключва в момента на получаване на документацията.

  4. Процедурата за докладване на инцидента с плащане може да бъде инициирана от декларатора на инцидента след 2 дни от договорения падеж и не по -късно от законовия срок за изтичане на вземането.

  5. Докладването на инцидента се прави на администрацията. На първи етап администрацията проверява дали документирането на инцидента, предоставено от декларатора, е достатъчно от гледна точка на Списъка с платежни инциденти. После администрацията информира автора на инцидента относно предстоящото публикуване на инцидента и опитва да погаси по взаимно съгласие инцидента без да го публикува

  6. В 8-я работен ден от докладването на платежния инцидент, инцидентът се публикува, ако авторът на инцидента:

   1. няма никаква реакция

   2. не документира устойчива гледна точка, обратна на представената от декларатора

   3. не докаже плащането пред администрацията

  7. Уреждането на инцидента е белязано от доставянето на доказателство за плащането от автора на декларатора или на администрацията, и не трябва да се чака кредитирането на сметката на декларатора.

  8. Забавянето на плащанията изтича 6 месеца след падежа, а инцидентите за плащане 3 години след падежа. Нерешените инциденти и забавяния не изтичат.

  9. Деклараторът има задължение, след събиране на стойността на инцидента или на забавата, незабавно да маркира, че инцидентът/забавата беше решен(а).

 4. Професионална вероятност. Транспортни инциденти. Това са ситуации, при които деклараторът съобщава за неспазването на добрите професионални практики, станали по повод на автомобилните товарни превози, сключени чрез използване на приложението. Декларациите за транспортните инциденти се правят в рамките на 15 дни след тяхното настъпване. Няма да бъдат публикувани инцидентите, при които администрацията не може да оцени противоречивите възгледи на автора и декларатора.
  1. Необходимата документация се състои в:

   1. заявка/договор, които са в основата на инцидента

   2. доказателство в писмена форма под всякаква форма за истинността на транспортния инцидент. Изключение е транспортният инцидент в сериозна форма, който по принцип не може да се докаже с документи: обуславяне на изтеглянето чрез незабавно и предварително плащане на изтеглянето, в нарушение на разпоредбите на вече подписаното споразумение.

  2. Документацията се качва във формуляра от страницата ТРАНСПОРТНИ ИНЦИДЕНТИ

  3. Докладването на инцидента завършва в момента на получаване на документацията

  4. Сходна процедура с тази при платежните инциденти, срок от 8 работни дни до публикуването на транспортния инцидент.

  5. Давността на публикуваните транспортни инциденти е шест месеца от датата на обявяване

 5. Скоринг НА ПРИЛОЖЕНИЕТО.
  1. Това е инструмент за оценка на членовете на общността, предоставен от приложението. Скорингът има графично изразяване, което откроява отделно:

   1. Каталогизация на компанията по отношение използването НА ПРИЛОЖЕНИЕТО от компанията

   2. Размер на дейността на публикуващ на стоки

   3. Размер на дейността на превозвач на стоки

   4. Качеството на клиент в договори за транспорт: изразява закъсненията в плащанията и техния размер, по отношение на броя на публикувани стоки spot

   5. Качеството на превозвач

  2. Скорингът е резултат от автоматично изчисление, което се възстановява всеки ден. Скалата, върху която се изразяват оценките, се определя от екстремните изпълнения (минимални и максимални), записани в приложението. Скоринг-ът започва да се показва в профила на всеки активен член след първия месец на активен достъп на компанията.

 6. Автоматизации НА ПРИЛОЖЕНИЕТО. Предназначени са да улесняват дейността на потребителите и да поддържат качество на публикуванията, направени в приложението :
  1. Стоката за превозване, както и наличните камиони се изтриват при изтичане на срока на валидност, така, както е обявен той от публикуващите лица

  2. Обявите, неизтрити от публикуващи лица, се изтриват автоматично, ако 3 различни консултанти докладват, че са изтекли

  3. Свръхпубликуванията на стоки или камиони са отказани на ниво компания: релация, описание, подобна валидност; също така, непоследователно модифицираните обяви, както и изтритите и бързо препратени обяви, с цел да бъдат позиционирани отново в горната част на списъка със стоки/камиони, за вниманието на консултантите

  4. Сортирането на списъците с отговори при търсения на стока или камиони ставапо начина, по който са формулирани търсенията: по възходящо преместване, при търсенията по трасета с геолокабелни краища; по възходящата продължителност, изтекла от публикуване, при търсенията тип държава – държава

  5. Механизъм за обновяване на списъка с отговори дори и след формулиране на искането и публикуването на списъка с отговори, валидни към момента на искането

  6. Автоматични съобщения, издадени от приложението, предназначени да привличат вниманието на потребителите относно различни аспекти, свързани с активността им в приложението

  7. Aвтоматичното ограничаване на свръхпубликуването на стоки, които трябва да се транспортират, и редуването на предупрежденията с наказателен режим, по време на който публикуването на стоки е видимо затруднено. Свръхпубликуването на стоки се определя като многократно публикуване на една и съща оригинална обява, която съдържаща незначителни промени в сравнение с оригинала или опитът за многократна промяна на публикувана стока или изтриването и повторно публикуване на същата стока. В този автоматизиран процес се взема предвид фактът, че потребителят на компанията е задължително физическо лице, а дневният му работен капацитет е ограничен.

 7. Графични символи в ПРИЛОЖЕНИЕТО. Подобни са на пътните знаци. Символите са придружени от изрични tooltip-и:
  1. Приложени към имената на компаниите. Те са предназначени да подчертават или заслужена дейност в приложението (непрекъснато присъствие, високи постижения в дейността), или сигнал за възможните партньори относно временното изпълнение на съответната компания

  2. Прикачени към всички публикувания на компанията: например стоките, публикувани от компания, която вече има 3 публикувани инцидента с плащания, ще бъдат придружени от предупредителен сигнал, предназначен за потенциални превозвачи подизпълнители.

 8. Измами и тяхното предотвратяване в ПРИЛОЖЕНИЕТО.
  1. Всяка електронна платформа B2B включва и риска от измами, извършени от някои потребители срещу други потребители. Задачата за предвиждане на измамите е разделена между администрацията на платформата и потребителите на платформата. Последните имат задължението служителите на компанията работодател да използват професионално приложението. Администрацията на платформата разглежда следните видове измами, на които могат да бъдат подложени нейните потребители:

   1. Риск от неинкасиране на транспортните услуги. Срещу този риск, администрацията НА ПРИЛОЖЕНИЕТО има критерии за оценка, включени в процедура по одобрение , а по отношение на активните членове, оценката  на компанията предоставена на другите членове на общността. Конкретно: резултатът от договорно поведение като клиент 

   2. Риск от кражба на стока, поверена за транспортиране. Кражбата на стока може да стане  чрез използване на идентичността на реалния превозвач от измамник, който симулира самоличността му като цяло подобни имейл адреси, но различни от тези на реалния превозвач. Срещу този риск, администрацията на приложението

    1. предоставя на потребителите механизъм за защитено удостоверяване, който намалява до нула шансът името и паролата (акредитивни писма) на даден потребител да бъдат използвани от крадец, който се представя пред събеседник в приложението като истинския потребител
    2. за всяко публикуване, са предоставени всички контактни данни на компанията на публикуващия, а контактните данни, наскоро изменени, включително и от евентуален крадец на идентичност, са маркирани в различни цветове
  2. Всички разпоредителни мерки на приложението не осигуряват защита на потребителите без професионалното използване на приложението, което е подборно описано по-долу.

Г. Условия на използване НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Отговорност на компанията член на приложението.
  1. Чрез своите служители, компанията отговаря за всички предоставени данни за нейната структура и дейност.

  2. По искане на администрацията или другите членове на общността, адресирани до администрацията, компанията има задължението да документира декларираните данни.

  3. Компанията-член използва приложението само за собствен интерес, а имнно в интереса на автомобилния товарен транспорт, изпълнен или поискан от компанията; следователно тя не може да инициира или приема транспортни транзакции, инициирани в приложението от името на трета страна и не може да използва страниците на приложението за бизнес цели, различни от автомобилния товарен транспорт.

 2. Отговорност на служителите на компанията като потребители.
  1. Не използват приложението за други интереси, различни от тези на компанията работодател

  2. При всяко обстоятелство, когато инициират комуникация въз основа на публикуването на друг потребител, първо да се консултират с фиша на компанията му

  3. Когато предлагат транспорт, да проверят оценката, лицензите, всички документи, предоставени от компанията, на която се готвят да предложат транспорт, за да избегнат забавеното инкасиране на транспортната услуга

  4. Когато заявяват транспорт, да проверят данните за контакт на оферента: по-специално имейл адреса или телефонния номер; те трябва да съвпадат с тези, посочени във фиша на компанията. Необходимо е специално внимание, когато сървърът на мейла на участника не е сървър на компанията, а общ сървър

  5. При получаване на потвърждение за транспортна заявка, доколкото е възможно, да проверят лиценза за превоз и автентичността на регистрационния номер на камиона

  6. Стоките, които ще бъдат транспортирани или публикуваните налични камиони, трябва да бъдат истински, всеки поотделно

  7. Не използват освободен език в общуването с други потребители, не оскверняват и не използват расистки изрази

  8. Уважават дестинацията на страницата при публикуване

 3. Консултирането със страниците на приложението става ръчно. Програмите тип crawler са забранени без предварителното съгласие на администрацията. Забранено е също така консултирането на профилите на компании за цели, различни от установяването на договорни отношения за товарен транспорт с консултираните компании. 
 4. Комуникация с администрацията на ПРИЛОЖЕНИЕТО. Исканата помощ, предложенията и неяснотите на потребителите се съобщават по телефона или по имейл, а на по страниците на приложението

Д. Администриране НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

 1. Промяната на условията за употреба е на разположение на администрацията в зависимост от съдържанието и обстоятелствата, които могат да се появят в бъдеще.
 2. Отказ за достъп до ПРИЛОЖЕНИЕТО. За получаването или поддържането на достъп до приложението може да бъде необходимо плащане „сигурност“: символична сума, която ще бъде незабавно върната, но платена по банков път от сметката на компанията. Администрацията може да отхвърли искането за достъп:
  1. за връзки с компании, преустановени по отношение на акционери, управители или потребители

  2. въз основа на обща бизнес информация, която води до потенциален риск, оценен в ущърб на членовете на приложението. Администрацията не е длъжна да предоставя тази информация

 3. Оттегляне на качеството член на дадена компания. Предвидените ситуациите в т. 3 буква а, б, в, д и е се считат за  грешки на компанията, член на общността и дават право на администратора на приложението да прекрати едностранно договора с плащане на обезщетение. Също така, в този случай, прекратява окончателно достъпът на всички акаунти (потребителите) на компанията:
  1. за издаването в полза на друг член на приложението на даден платежен инстумент, който на падежа е отказан при деконтиране

  2. за включително опита за посредничество в загубата на транспортната услуга, използвайки за тази цел приложението

  3. за декларирането на фалшива информация или недостатъчно обоснована:

   1. при регистриране в платформата

   2. при искане на администрацията; специална бележка за оправдание на подозрителното повторно публикуване на стоки: не се допускат като разумни оправдания общи договори/рамкови договори или обяснението, че източникът на повторното публикуване на стоки представляват телефонни поръчки; ще се приемат само писмени документи, които без съмнение показват, че публикуваните стоки представляват реални заявки за транспорт

   3. във фиша на компанията

   4. платежно нареждане, по-късно оттеглено или неотговорено, при погасяване на закъснения или платежни инциденти

  4. Въз основа на обща бизнес информация, която води до потенциален риск, оценен в ущърб на членовете на приложението. Администрацията не е длъжна да предоставя тази информация

  5. за повторно неспазване на условията за употлеба от потребителите й

  6. за използването на софтуерен инструмент без предварително оторизиране при консултиране на страниците на приложението или за прекомерна и неоправдана проверка на фирмените профили в сравнение с проявените транспортни нужди (публикуване на стоки, проверка на наличните камиони и др.)

 4. Пълно временно преустановяване на качеството член на дадена компания. По-подразбиране се преустановяват временно всички акаунти (потребителите) на компанията:
  1. за една седмица, за непредставянето в рамките на 2 работни дни на доказателствени документи, поискани от администрацията, относно информацията, направена на негова отговорност

  2. за един месец, след документацията на поръчка/договор от друга компания, различна от тази, публикувала стоката

  3. в продължение на един месец, след документирането за потвърждение на камион от друга фирма, различна от тази, която договаря поемането на стоките

 5. Временно и частично спиране на оперативните права на даден член. По подразбиране всички акаунти (потребители) на членовете в приложението са частично спрени по отношение на публикуването на стоки, които трябва да бъдат транспортирани, за:
  1. натрупването на голям брой инциденти / закъснели плащания, подадени срещу него; лимитирането остава в сила до значителното намаляване на броя на инцидентите с плащания

  2. Риск за други потребители, състоящ се във възможността за трудно събиране на транспортното навло от товародател. Временния ограничен достъп, ще остане в сила, до значително намаляване на риска, който представлява компанията 

 6. Пълно временно преустановяване на потребител. Не засяга правата на члена (на компанията), за който и от името на който той използва приложението:
  1. за една седмица за повторно неспазване на условията на употреба

  2. за една седмица за злоупотреба в употребата на маркировките за изтекли обяви

  3. За период от една седмица и при повторно публикуване на стоки, за които по искане на администрацията не е предоставена разумни обяснения относно действителната ситуация

  4. за един месец за отдаване под наем на правото за достъп на друго лице

 7. Изтриване на вече публикувани съдържания или отказване при публикуване. Администрацията може да изтрие публикуванията на потребителите, които са видимо фалшиви или многократно публикувани, или недостатъчно документирани по искане на администрацията.
 8. Претенции на преустановените лица. Компанията член на общността няма право на връщане на равностойността на правата на достъп, които са вече платени за периода на преустановяване или на абонаментите и кредитите, които са неутрализирани в случай на оттегляне на качеството на член на приложението.
Форма за запитване