Zabezpieczenie płatności faktury transportowej

Podsumowanie opisu usługi

Usługa gwarancji płatności (faktury transportowej). PODSUMOWANIE

Opis usługi

Usługa jest oferowana przez 123cargo/BursaTransport, podmiot stowarzyszony Alpega, we współpracy z COFACE Belgium. Współpraca ta została nawiązana w ramach umowy zawartej między grupą Alpega i jej podmiotami powiązanymi, z COFACE Belgium jako partnerem ubezpieczeniowym.

Usługa ma na celu zagwarantowanie odbioru zapłaty za usługi transportowe. W przypadku nieodebrania w terminie płatności faktury transportowej, gwarancja płatności jest składana w dwóch odrębnych etapach:

 1. 1. Skargi płatnicze
 2.  

1. Poprzez zgłoszenie zdarzenia płatniczego zadeklarowanego przeciwko klientowi Państwa. Koszt zadeklarowania zdarzenia płatniczego wliczony jest w koszt gwarancji płatności. Na tym etapie ubezpieczyciel COFACE nie uczestniczy w odzyskaniu płatności związanej z fakturą transportową.

Jeśli zgłoszenie zdarzenia płatniczego nie przyniosło skutku i nie odzyskali Państwo wartości faktury, to usługa gwarancji płatności przechodzi do drugiego etapu:

 1. 2. Plik COFACE
 2.  

2. Otwarcie sprawy w towarzystwie ubezpieczeniowej COFACE Belgium, za pośrednictwem 123cargo/BursaTransport, w celu uzyskania odszkodowania.

Podobnie jak w przypadku pozostałych usług 123cargo/BursaTransport, gwarancja płatności jest usługą przedpłaconą.

 

Maksymalne terminy w obsłudze gwarancji płatności

Dzień 0: dzień, w którym przewoźnik zleca usługę gwarancji płatności. Zlecenie usługi dokona się najpóźniej na jeden dzień przed załadunkiem.

Dzień 10: limit na rozładunek przewożonego towaru.

Dzień 40 lub 30 dni od daty rozładunku: termin wystawienia faktury za usługi transportowe

Dzień 130 lub 90 od daty wystawienia faktury: termin płatności faktury

Dzień 150 lub 20 dni od terminu zapłaty: data zgłoszenia zdarzenia

Dzień 180 lub 140 dni od daty wystawienia faktury: termin otwarcia sprawy w celu uzyskania odszkodowania

Dzień 315 lub 135 od daty otwarcia sprawy termin uzyskania odszkodowania.

Ważne: jeśli klient staje się niewypłacalny, przewoźnik należy dostarczyć wszystkie poniższe dokumenty w ciągu 10 dni

 

Niezbędne dokumenty, które musi dostarczyć przewoźnik

Poniższe dokumenty są wymagane w niepożądanej sytuacji, gdy faktura transportowa nie zostanie zapłacona w ustalonym terminie.

Aby zgłosić zdarzenie płatnicze:

 1. Zlecenie transportowe/umowa przewozu
 2. Dokument CMR
 3. Faktura wystawiona za usługi transportowe

Na etapie otwieranie sprawy w COFACE w celu uzyskania odszkodowania:

 1. Formularz UBO (Ultimate Beneficiar Owner) w którym wymieniony jest rzeczywistego beneficjenta przewoźnika
 2. Kserokopia dokumentu tożsamości rzeczywistego beneficjenta i zgoda na dokonanie kserokopii
 3. Rachunek bankowy należący do przewoźnika, na który odszkodowanie ma być przelane

 

Kwota odzyskana poprzez usługę gwarancji płatności

Jeżeli wartość faktury transportowej zostanie odzyskana w etapie zdarzenia płatniczego, kwota odzyskana bezpośrednio od klienta ubezpieczonego stanowi wartość faktury.

Jeżeli wartość faktury transportowej zostanie odzyskana po otwarciu sprawy w COFACE, odzyskana kwota jest rekompensowana przez COFACE i stanowi 90% wartości faktury transportowej bez VAT.

 

Wyłączenia dotyczące świadczenia usługi gwarancji płatności

 1. Niedostarczenie lub niekompletne dostarczenie powyższych dokumentów przez przewoźnika we wskazanym terminie .
 2. Nieprzestrzeganie przez przewoźnika dotyczących historii usług.
 3. Świadczenie przez dostawcę na rzecz klienta niezgodnej usługi transportowej, co prowadzi do:
  1. Na etapie zdarzenia płatniczego: brak możliwości opublikowania incydentu na liście zdarzeń płatniczych,
  2. Na etapie roszczenia o odszkodowanie w COFACE: odroczenie odszkodowania do momentu wydania ostatecznego orzeczenia przez organ sądowy.
 4. Klient jest podmiotem stowarzyszonym przewoźnika.

 

Cena usługi gwarancji płatności

Cena usługi stanowi 1,70% kwoty gwarantowanej. Kwota gwarantowana nie zawiera podatku VAT.

Za usługę można zapłacić wyłącznie poprzez płatność online kartą bankową. W celu potwierdzenia uzyskania usługi konieczne jest potwierdzenie wykonalności ze strony COFACE. W przypadku kiedy 123cargo/BursaTransport nie otrzyma takiego potwierdzenia, zablokowana kwota na karcie płatniczej zostanie odblokowana. Mechanizm zakupu usług odbywa się online iw czasie rzeczywistym.

Po opłaceniu usługi i jej potwierdzeniu przez COFACE, 123cargo/BursaTransport dostarcza e-mailem przewoźnikowi, nabywcy usługi, potwierdzenie zakontraktowanej usługi wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi.

Zapraszamy do zapoznania się ze Specjalnymi Warunkami dotyczącymi usługi gwarancji płatności.